Model prostorno-programskog razvoja općine Zadvarje

Granica nije ono gdje nešto prestaje...
granica je ono odakle nešto počinje postojati.
M. Heidegger

Ovaj Model prostorno-programskog razvoja prezentira projekt sustava pješačkih i biciklističkih staza sa sadržajima namijenjenima različitim turističkim scenarijima, a kojem je cilj valoriziracija i afirmacija antropogenih, kulturnih i prirodnih vrijednosti te razvoj prostora Općine Zadvarje.

NAKLADNIK
PIN studio, Zadar
UREDNICI / ARHITEKTI AUTORI
Nera Nejašmić Kozina
Petar Kozina
ARHITEKTI SURADNICI
Lucia Kalogjera
Andrijana Krpeta
Ante Pirc
NARUČITELJ
Općina Zadvarje
Ivan Krželj, načelnik
LEKTURA I KOREKTURA
Marta Đapić Mihaljević
FOTOGRAFIJE I GRAFIČKI PRIKAZI
PIN studio
Neven Kozina
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA
PIN studio
ORTOFOTOGRAFIJE
DGU, Zagreb
LOGOTIP
Kazinoti&Komenda
TISAK
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
NAKLADA
500 primjeraka
ISBN 978-953-49475-0-0
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Znanstvene knjižnice u Zadru pod brojem 160729011